Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluşturan maddeler asit, OH iyonu oluşturan maddelere ise baz denir. Asitlerin bazıları oluşturdukları H+ iyonunu kendi yapılarından verirken bazıları sudan  oluşturabilir. Bazlarında bazıları sulu çözeltilerinde OH (hidroksit) iyonunu kendi yapısından verirken bazıları sudan oluşturabilir.Aşağıda bazı asit ve bazların suda iyonlaşma tepkimeleri verilmiştir.
Asitler;
HCl(g) → H+(suda) + Cl(suda)
CH3COOH(suda)  CH3COO(suda) + H+(suda)
SO2(g) + H2O → H+(suda) + HSO3(suda)
Bazlar;
NaOH(k) → Na+(suda) + OH(suda)
NH3(suda) + H2O  NH4+(suda) + OH(suda)
Suda açığa çıkan iyonlar tek değildir. Her bir iyon su molekülü ile sarılmıştır. Ayrıca asitlerin oluşturduğu H+ iyonu sulu ortamda hiçbir zaman bağımsız olarak bulunamaz ve bir su molekülüne tutunur. Sonuç itibariyle H3O+ (hidronyum) iyonunu oluşturur.
Bazı gazlar suda çözündükleri zaman asidik özellik gösterirler ve suda iyonlaşarak H+iyonunu oluştururlar. Aşağıda bazı gazların su ile iki basamaklı tepkimeleri verilmiştir.
1.Basamak :  CO2 + H2O H2CO3
2.Basamak :  H2CO3  H+ + HCO3

1.Basamak :  N2O3 + H2O 2HNO2
2.Basamak :  HNO2  H+ + NO2

Bazı bileşikler ise suda çözündüklerinde önce bir hidroksit bileşiği oluştururlar sonra oluşan bu bileşik iyonlaşıp OH verir.Sönmemiş kireç taşı (kalsiyum oksit) ;
CaO + H2O Ca(OH)2
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH
Amonyak;
NH3 + H2O NH4OH
NH4OH NH4+ + OH
1.1. Su Asit midir, Baz mıdır ?
Saf su kendi kendine iyonlaşır.
H2O H+ + OH
Su hem asit hem baz özellik gösterir. Sulu çözeltilerin tamamında bulunan H+ ve OHiyonları suyun iyonlaşmasından veya iyonları çözünen maddeden gelir. Asidik çözeltilerde Hyanındaki OH , bazik çözeltilerde ise OH yanındaki H+ iyonları sudan gelir.
H+ ve OH iyonlarının sayıları saf suda birbirine eşittir. Yani saf su nötraldir. Saf suya benzer şekilde NaCl ve KNO3 gibi tuzlar da suda çözündüklerinde sadece kendi anyon ve katyonlarını oluştururlar. Aynı zamanda bu tuzlar nötraldir (pH:7). Çünkü çözeltilerindeki H+ ve OH iyonları sadece sudan gelir.
NaCl(suda) → Na+(suda) + Cl(suda)
KNO3(suda) → K+(suda) + NO3(suda)
    1.2. Asitlerin Genel Özellikleri
1. Sulu çözeltilerinde iyonlaşarak elektriği iletirler.
2. 
Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluştururlar.
3.
 Mavi turnusolu kırmızıya çevirirler.
4.
 Bazlarla tepkimelerinden tuz oluşurturular.
5. 
Bazı metallerle girdiği tepkimelerinde H2 gazı oluştururlar.
6. 
Tatları ekşidir.
7.
 Çözeltilerinin pH değeri 7’den küçüktür.
1.3. Bazların Genel Özellikleri
1. Sulu çözeltilerinde iyonlaşarak elektriği iletirler.
2. 
Sulu çözeltilerinde OH iyonu oluştururlar.
3. 
Kırmızı turnusolu maviye çevirirler.
4. 
Asitlerle tepkimelerinden tuz oluşurturular.
5. 
Temas edildiğinde kayganlık hissi verirler.
6. 
Tatları acıdır.
7.
 Çözeltilerinin pH değeri 7’den büyüktür.

Çözeltinin içerdiği H+ ve OH bağıl miktarı, o çözeltinin asitlik veya bazlığını belirler. Bir çözeltinin, H+ miktarı artarsa asitliği artar ve pH azalır; OH miktarı artarsa bazikliği artar ve pH yükselir.